2011

Drukuj

2011 Karlshagen

kite 2011 005.jpg kite 2011 007.jpg kite 2011 008.jpg

kite 2011 009.jpg kite 2011 020.jpg kite 2011 029.jpg

kite 2011 031.jpg kite 2011 032.jpg kite 2011 036.jpg

kite 2011 037.jpg kite 2011 038.jpg kite 2011 039.jpg

kite 2011 041.jpg kite 2011 044.jpg kite 2011 054.jpg

kite 2011 056.jpg kite 2011 058.jpg kite 2011 072.jpg

kite 2011 073.jpg kite 2011 075.jpg kite 2011 083.jpg

kite 2011 087.jpg kite 2011 088.jpg kite 2011 090.jpg

kite 2011 092.jpg kite 2011 094.jpg kite 2011 099.jpg

kite 2011 103.jpg kite 2011 107.jpg kite 2011 108.jpg

kite 2011 111.jpg kite 2011 117.jpg kite 2011 118.jpg

kite 2011 121.jpg kite 2011 122.jpg kite 2011 123.jpg

kite 2011 127.jpg kite 2011 133.jpg kite 2011 139.jpg

kite 2011 146.jpg kite 2011 147.jpg kite 2011 148.jpg

kite 2011 149.jpg kite 2011 153.jpg kite 2011 154.jpg

kite 2011 164.jpg kite 2011 177.jpg

2011 VI

DSC01492.JPG DSC01504.JPG DSC01514.JPG

DSC01521.JPG IMAG0063.jpg artur.JPG

2011 - V - Dla Kamila

DSC01378.JPG DSC01379.JPG DSC01380.JPG

DSC01381.JPG DSC01382.JPG DSC01383.JPG

DSC01384.JPG DSC01385.JPG DSC01386.JPG

DSC01387.JPG DSC01388.JPG DSC01389.JPG

DSC01390.JPG DSC01391.JPG DSC01392.JPG

DSC01393.JPG

2011 IV - Sharm

1Sharm 2010.JPG 1Sharm 2011.JPG 2Sharm 2010.JPG

2Sharm 2011.JPG 3Sharm 2010.JPG 3Sharm 2011.JPG

4Sharm 2010.JPG 4Sharm 2011.JPG 5Sharm 2011.JPG

6Sharm 2011.JPG 7Sharm 2011.JPG Dyplom IKO Level  II.jpg

Safaga 2009.JPG Sharm 20101.JPG Sharm 2011c.JPG

Sharm2010 a.JPG Sharm2011d.JPG Sharm2011e.JPG

Sharm2011f.JPG Sharm2011g.JPG Sharm2011h.JPG

Sharm2011i.JPG aSharm 2010.JPG bSharm 2010.JPG

sharm.2010.JPG